Szkoła Filialna w Adamowie,Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu 64-200 Wolsztyn

 

Nawigacja

GAZETKA SZKOLNA WSPÓŁPRACA Z PRASĄ LOKALNĄ GAZETKA SZKOLNA - Z ŻYCIA SZKOŁY NR 1 (134) - WRZESIEŃ 2011 GAZETKA SZKOLNA - Z ŻYCIA SZKOŁY NR 2 (135) - PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2011 GAZETKA SZKOLNA - Z ŻYCIA SZKOŁY NR 3 (136) GRUDZIEŃ 2011- STYCZEŃ 2012 GAZETKA SZKOLNA - Z ŻYCIA SZKOŁY NR 4 (137) LUTY - MARZEC 2012 GAZETKA SZKOLNA - Z ŻYCIA SZKOŁY NR 5 (138) KWIECIEŃ - MAJ 2012 GAZETKA SZKOLNA - Z ŻYCIA SZKOŁY NR 1 (139) WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2012 GAZETKA SZKOLNA - Z ŻYCIA SZKOŁY NR 2 (140) GRUDZIEŃ, STYCZEŃ, LUTY 2012/1013 GAZETKA SZKOLNA - Z ŻYCIA SZKOŁY NR 3 (141) MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2012/1013 Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018

Gazetka szkolna

GAZETKA SZKOLNA Program koła redakcyjnego
 „Dziennikarz szkolny” -redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej

”Z ŻYCIA SZKOŁY" wydawanej od 1997 roku.

Program adresowany jest do uczniów kl. I – III szkoły podstawowej w Adamowie.

Program zakłada zdobywanie przez uczniów interdyscyplinarnych umiejętności: planowania, sprawnego organizowania pracy i uczenia się, efektywnej pracy zespołowej, podejmowania działań twórczych, komunikowania się w różnych sytuacjach, posługiwania się technologią informacyjną.

Program przeznaczony jest do realizacji w ramach koła redakcyjnego  (1 godzina tygodniowo).


Cele edukacyjne zajęć:

Zainteresowanie uczniów rozwojem technologii informacyjnej, nowymi możliwościami komunikowania się i dostępu do informacji.

Stosowanie komputera, urządzeń peryferyjnych i programów użytkowych do redagowania gazetki szkolnej.

Rozbudzenie w dzieciach wiary we własne możliwości, pasji twórczej kreowania siebie i rzeczywistości.

Ćwiczenie sprawności językowej, wypowiedzi spójnych, logicznych. Kształtowanie odpowiedzialności i zaangażowania, rozwijanie samodzielności myślenia. Ujawnienie zainteresowań literackich uczniów i ukrytych talentów.

Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.

Po zrealizowaniu projektu jego uczestnik:

Zna: strukturę redakcji gazety, gatunki publicystyczne, źródła wiedzy dziennikarskiej, terminologię dziennikarską (stopka redakcyjna, logo, kolumna, łam, makieta, łamanie strony, korekta, autoryzacja itp.), klasyfikację czasopism, zasady obowiązujące w pracy dziennikarza oraz narzędzia jego pracy, formy wypowiedzi dziennikarskiej (notatka prasowa, wywiad, zawiadomienie, zaproszenie, ogłoszenie, sprawozdanie, list do redakcji, głos w dyskusji, artykuł prasowy na temat bieżących wydarzeń.

Potrafi: wykorzystać komputer, skaner, aparat cyfrowy, dyktafon jako narzędzia do zbierania, przetwarzania i przechowywania informacji; stosować różnorodne formy wypowiedzi literackiej; redagować i formatować oraz składać do druku poszczególne numery gazetki w znanym edytorze tekstu.

Zdobędzie nowe doświadczenia, bawiąc się w dziennikarza- udoskonali sprawność pisania i umiejętność wyrażania myśli, nauczy się odpowiedzialności oraz pracy w zespole, a przy okazji zdobędzie minimum wiedzy dziennikarskiej oraz usprawni umiejętność posługiwania się komputerem i dostępnymi programami.

 Ogólny opis programu

Projekt zakłada wydawanie każdego roku szkolnego w okresie od września  do czerwca, szkolnej gazetki w formie miesięcznika.

Obecnie ukazało się już 118 numerów naszego miesięcznika.

Zajęcia, w wymiarze 1 godziny tygodniowo prowadzone są w szkolnej pracowni komputerowej, wyposażonej w 7 komputerów połączonych w sieć z dostępem do Internetu, drukarkę, aparat cyfrowy oraz oprogramowanie spełniające zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.


Realizacja programu ma na celu wyłanianie ukrytych talentów, ośmielanie uczniów skrytych i zamkniętych w sobie; rozbudzenie wiary dziecka we własne siły oraz kształcenie umiejętności wyrażania myśli i pracy w zespole, rozbudzanie zainteresowania młodzieży informatyką oraz ukazanie możliwości technologii informacyjnej i komputerowej oraz zachęcanie jej do korzystania w przyszłości z dostępnych narzędzi i metod informatyki.
 Zajęcia dostarczą uczniom wielu okazji do:

Pogłębiania wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach edukacyjnych z języka polskiego, informatyki.

Rozwijania zainteresowań, wykazywania się inicjatywą w trakcie prowadzonych zajęć,

Zdobywania wiedzy i odkrywanie jej poprzez eksperymentowanie.

Doskonalenia umiejętności pracy zespołowej.

Rozwijania umiejętności korzystania z tekstów, instrukcji, podręczników i innych pomocy naukowych.

Doskonalenia umiejętności poprawnego i szybkiego pisania na klawiaturze, redagowania i formatowania dokumentów tekstowych, wstawiania i formatowania grafiki.

Należy zwrócić uwagę na kształtowanie u uczniów nawyku koncentracji i dobrej organizacji pracy. Chodzi o to, by uczeń, bawiąc się w dziennikarza, zdobył nowe doświadczenia – udoskonalił sprawność pisania i umiejętność wyrażania myśli, nauczył się odpowiedzialności oraz pracy w zespole, a przy okazji zdobył minimum wiedzy dziennikarskiej.
 Praca z zespołem redakcyjnym nad powstaniem gazetki polega na: planowaniu tematyki, przydziale zadań, kompletowaniu materiału do numeru, dyskusji nad poszczególnymi tekstami i selekcji materiału.

Działania podejmowane przez zespół redakcyjny podczas przygotowania kolejnych numerów czasopisma :

Ø      Kompletowanie materiału do kolejnego numeru

Ø      Składanie gazetki w komputerze: przepisywanie tekstu, rozmieszczenie tekstu na stronach, komponowanie układu stron, formatowanie tekstów, korekta, wstawianie i formatowanie grafiki.

Ø      Selekcja materiału, przeprowadzenie korekty

Ø      Drukowanie, kolportaż

Ø      Omówienie słabych i mocnych stron wydawanych numerów

Działy gazetki:

*    WIADOMOŚCI-  czyli najważniejsze wydarzenia z życia szkoły,

*    KLUB MAŁEGO TWÓRCY- czyli wiersze, opowiadania, baśnie i inne pisane przez uczniów

     utwory,

*    TROPEM PRZYRODY- czyli ciekawostki ze świata zwierząt i roślin,

*    ZABAWY LOGOPEDYCZNE-ćwiczenia i zabawy doskonalące piękną wymowę i język ojczysty,

*    KRZYŻÓWKI- czyli humor i rozrywka,

*    HELLO KIDS- czyli język angielski w nauce i zabawie,

*    ROBACZEK- treści i wartości religijne,

*    MIĘDZY NAMI RODZICAMI-strona poświęcona pedagogizacji rodziców

NASZE OSIĄGNIĘCIA

W miesiącu lutym 2000 roku gazetka szkolna otrzymała propozycję udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE CZASOPISM SZKOLNYCH

”PAŁUCKIE PIÓRO 2000”- WĄGROWIEC 2000.

Wielkim sukcesem było dla nas otrzymanie wyróżnienia i nagrody w tak zaszczytnym konkursie – wręczenie wyróżnienia dokonał

Marszałek Pan Marek Borowski.

Nasz wieloletni wysiłek został zauważony i doceniony a o małych redaktorach ukazały się liczne artykuły w prasie lokalnej.

Osobiste spostrzeżenia i uwagi oraz doświadczenia w pracy redakcyjnej opiekunów gazetki szkolnej zostały docenione przez Instytut Filologii Polskiej UAM Zakład Dydaktyki, Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu i opisane w książce H. Sowińskiej, E. Misiornej i R. Michalik „KONTEKSTY EDUKACJI ZINTEGROWANEJ”- cenne są dla nas słowa Pana Gerarda Sowińskiego, który w osobistym liście do szkoły wraz z egzemplarzem książki docenia nasze dotychczasowe rezultaty i osiągnięcia w redagowaniu naszego czasopisma.