Szkoła Filialna w Adamowie,Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu 64-200 Wolsztyn

 

Nawigacja

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY NAJŻYCZLIWSZY UCZEŃ W SZKOLE I KLASIE SZKLANKA MLEKA OWOCE W SZKOLE ABECADŁO ŚMIECIADŁO BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU PROGRAM SKO PROGRAMY EKOLOGICZNE WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY BĄDŹMY ZDROWI - WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY FUNDACJA SZKOŁA JAK PRZYJACIEL ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ KLUB MAŁEGO MUZYKA RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ RADOSNA SZKOŁA CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA RADOSNY UŚMIECH - RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ PROGRAM ZDROWOTNY- PROGRAM PREWENCJI I LECZENIA CUKRZYCY W POLSCE NA LATA 2010-2011 PROGRAM EDUKACYJNY- 5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU DOBRY POCZĄTEK KLUCZEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI PROBLEM Z GŁOWY - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 2014/2015 "NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ"- PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

Udział w programach

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

   SZKOŁA  BEZ  PRZEMOCY

Celem Programu „Szkoła bez przemocy” jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie  konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Program „Szkoła bez przemocy” swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
W działaniach programu biorą udział wszystkie szkoły, które do niego przystąpią i opracują swój program działań oraz KODEKS. 
                           Nasza szkoła zgłosiła swoje uczestnictwo już w roku 2006.                                     
Na  zakończenie roku szkolnego 2006/2007 otrzymaliśmy  

CERTYFIKAT- SZKOŁY  BEZ  PRZEMOCYKODEKS NASZEJ  SZKOŁY ZGODNY Z  KODEKSEM   OGÓLNOPOLSKIEJ  KAMPANII


1. Szkoła jest wspólnotą.

Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy.
4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne.
8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy.
10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.