Szkoła Filialna w Adamowie,Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu 64-200 Wolsztyn

 

Nawigacja

 •                                                                                  - Obrazek 1

  Grupy przedszkolne rozpoczynają zajęcia 01.09.2017 r/ piątek/ o godz. 8.00

   

                                                                                        - Obrazek 2

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla grup przedszkolnych i klas II-III odbędzie się w poniedziałek 04.09.2017 r o godz. 9.00

  na sali wiejskiej w Adamowie.

 •  

   - Obrazek 1

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia 23 czerwca 2017 o godz. 7.30 w sali szkolnej.

  Autobus " Piekiełko " godz. 7.05. Powrót godz. 8.45

 • SP Stary Widzim

  Nabór do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

  UWAGA RODZICE!

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu informuje, że od dnia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Adamowie na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacja odbywać się będzie przy wsparciu systemu elektronicznego.

  Wnioski należy rejestrować pod adresem:       www.gminawolsztyn.przedszkola.vnabor.pl

         Przed zarejestrowaniem kandydata proszę o zapoznanie się z instrukcją, która umieszczona będzie w zakładce pomoc. Tam znajdziecie Państwo cenne informacje, w jaki sposób należy zarejestrować dziecko. Wypełnione w formie elektronicznej, wydrukowane i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczać najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2017 roku do godziny 1500 do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu.

   Informacja – nabór do przedszkoli

  Szanowni Państwo – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!

  Dnia 3 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Wolsztyn do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na jej terenie, na rok szkolny 2017/2018. Nabór odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego.

  Wnioski należy rejestrować pod adresem www.gminawolsztyn.przedszkola.vnabor.pl

  Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, która umieszczona jest w zakładce pomoc.

  Podczas rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe wynikające z przepisu art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59), takie jak:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Uchwałą nr XXXI/324/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn określono następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i odpowiadającą im liczbę punktów:

  1)    pozostawanie rodziców kandydata lub rodzica samotnie wychowującego kandydata 
  w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 pkt.;

  2)    uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 6 pkt.;

  3)    miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole pierwszego wyboru ma swoją siedzibę – 5 pkt.;

  4)    uzyskanie dochodu na osobę w rodzinie kandydata nieprzekraczającego 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                                 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) – 2 pkt.

   Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:

  1)    zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

  2)    oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru;

  3)    oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata;

  4)    oświadczenie rodziców o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn na rok szkolny 2017/2018 zostały określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 36.2017 Burmistrza Wolsztyna z dnia 
  15 marca 2017 roku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego 
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych punktów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn na rok szkolny 2017/2018 i przedstawiają się one następująco:

   

  Lp.

   

  Rodzaj czynności

   

  Termin 
  w postępowaniu  rekrutacyjnym

   

  Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego wraz 
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
  w postępowaniu rekrutacyjnym

   

   

  od 3 kwietnia 2017 r.

  do 18 kwietnia 2017 r.

   

   

   

  od 17 maja 2017 r.

  do 23 maja 2017 r.

   

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego 
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności przewidzianych w ustawie z dnia 
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

   

   

   

   

  od 19 kwietnia 2017 r.

  do 25 kwietnia 2017 r.

   

   

   

   

    od 24 maja 2017 r.

    do 26 maja 2017 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   

      5 maja 2017 r.

   

  9 czerwca 2017 r.

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   

  od 8 maja 2017 r.

  do 12 maja 2017 r.

   

  od 12 czerwca 2017 r.

  do 16 czerwca 2017 r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   

       15 maja 2017 r.

   

  19 czerwca 2017 r.

 • SP Stary Widzim

  Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018

  UWAGA RODZICE!

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu informuje, że od dnia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu, Szkoły Filialnej w Adamowie na rok szkolny 2017/2018. 

  Informacja - Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn.

  Szanowni Państwo!

  Dnia 3 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Wolsztyn na rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie. Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać do niej przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Uchwałą nr XXXI/323/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ustalono następujące kryteria postępowania rekrutacyjnego i odpowiadającą im liczbę punktów:

  1. spełnianie przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w szkole – w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja - 10 pkt.;

  2. lokalizacja miejsca pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata w obwodzie szkoły – 6 pkt.

  Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej  są oświadczenia rodziców.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn na rok szkolny 2017/2018 zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 36.2017 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych punktów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn na rok szkolny 2017/2018 i przedstawiają się one następująco:

   

  Lp.

   

   Rodzaj czynności

   

  Termin 
  w postępowaniu rekrutacyjnym

   

  Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   

   

    od 3 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.

   

  od 17 maja 2017 r.

  do 23 maja 2017 r.

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej   czynności przewidzianych w ustawie 
  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

   

   

   

  od 19 kwietnia 2017 r. 
  do 25 kwietnia 2017 r.

   

   

   

  od 24 maja 2017 r.

  do 26 maja 2017 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   

   5 maja 2017 r.

   

  9 czerwca 2017 r.

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   od 8 maja 2017 r.

  do 12 maja 2017 r.

   

     od 12 czerwca 2017 r.

     do 16 czerwca 2017 r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   

  15 maja 2017 r.

   

  19 czerwca 2017 r.

 • - Obrazek 1 - Obrazek 2 - Obrazek 3

  Od  wtorku 31 stycznia  do czwartku 02 lutego 2017 r zapraszamy  na zajęcia organizowane  dla  uczniów  klas I-III.

  wtorek - 9.00  - zajęcia kulinarne,

  środa   - 9.00  -  zajęcia plastyczno- techniczne,

  czwartek 9.00 -  zajęcia muzyczno- ruchowe

   

 •  

   - Obrazek 1

  DNIA 30  STYCZNIA  2017 R / PONIEDZIAŁEK / NA  GODZ. 9.00 

  ZAPRASZAMY  DZIECI   Z  KLAS  I-III  NA  

  BALIK  KARNAWAŁOWY. SZALONA ZABAWA, UPOMINKI,

  WYBORY KRÓLOWEJ  BALU I KRÓLA  BATMANA.

 •  

   - Obrazek 1

  W środę dnia 25 stycznia 2017 r o godz. 17.00 odbędzie się  spotkanie  dla  rodziców z   Panią Krystyną  Suchojad pracownikiem PPPP w  Wolsztynie. Celem spotkania jest prelekcja  na  temat  "  JAK  ZACHĘCIĆ  DZIECKO  DO   CZYTANIA ". 

  OKOŁO  GODZINY 16.40  SPOTKANIE  Z   WYCHOWAWCAMI.

 • Zasady rekrutacji do przedszkola i szkoły - rok szkolny 2015/2016

   

   

   

  Zasady rekrutacji do przedszkola i szkoły - rok szkolny 2015/2016 - Obrazek 1

  Z okazji  Narodowego  Święta  Niepodległości ,

  serdecznie  zapraszamy na uroczysty  apel,

  który odbędzie się we wtorek 8 listopada 2016 r. o  godz. 17.00  na   sali  wiejskiej  w  Adamowie.

                                                                  Samorząd  Uczniowski

   

   

   

  Zasady rekrutacji do przedszkola i szkoły - rok szkolny 2015/2016 - Obrazek 2


   

  ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 

   

  1.Rok szkolny 2016/2017 trwa od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

  2. Przerwy w zajęciach:

     - zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

      - wiosenna przerwa świąteczna: 13 - 18 kwietnia 2017 r.

  3. Ferie zimowe:

            - 30.01.2017 r. – 12.02.2017  r.

  4. Ferie letnie:

            - 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

  5. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

            - I okres 1.09.2016 r. – 31.01.2017 r.

            - II okres 01.02.2017 r. – 23.06.2017 r.

  6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 X, 31 X, 2 V, 16 VI.

   

   

  Zasady rekrutacji do przedszkola i szkoły - rok szkolny 2015/2016 - Obrazek 32016/2017

        UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA  ROKU  SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2016 ROKU O GODZINIE 9.00 NA SALI WIEJSKIEJ W ADAMOWIE.

  Autobus   podjedzie  o  godzinie 8.35. Powrót około  godziny 9.40.

   

                                                                                     ZAPRASZAMY

   

  Zasady rekrutacji do przedszkola i szkoły - rok szkolny 2015/2016 - Obrazek 4

  Zasady rekrutacji do przedszkola i szkoły - rok szkolny 2016/2017:

  1. Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Wolsztyna z dnia 28 stycznia 2016 roku

  2. Rekrutacja do przedszkola

  3. Rekrutacja do szkoły

 • WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016

   

  WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - Obrazek 1

   

  Dnia 23.11. 2015 r/ poniedziałek/ odbędą  się zebrania

   z  rodzicami.

   

  1. Spotkanie z  rodzicami  grupy” ŻABKI”/ 3 latki/ godz. 16.15,
  2. Godz. 17.00  prelekcja Pani  psycholog „ Jak mądrze kochać i wychowywać swoje  dziecko",

       3  Około godziny 17.30. spotkanie  ogólne z rodzicami  klas I-III,     

                                                   oraz

       4.Spotkanie z  rodzicami  grupy” KRASNALE ”/ 4-5 latki/,

       5.Około  godziny 17.45  spotkanie  z  wychowawcami   klas I-III.

   

                                                                 WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - Obrazek 2         

                                                        

   

   

  UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA
  ROKU SZKOLNEGO
  2015/2016

  W SZKOLE FILIALNEJ

  W ADAMOWIE

  ODBĘDZIE SIĘ

  01 WRZEŚNIA 2015 R.  O GODZINIE  9.00

  NA SALI WIEJSKIEJ  W  ADAMOWIE

  / autobus  szkolny  godz. 8.40 /
   

  Powrót ze szkoły nastąpi  około. godz. 9:30

   

  W niedzielę  dnia 30.08.2015  roku  o  godzinie 14.00, Msza  święta połączona z poświęceniem  przyborów  szkolnych.

   

 • Zapisy do przedszkola

  Zapisy do przedszkola - Obrazek 1

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu, Szkoły Filialnej w Adamowie informuje, że w dniach od 16 do 31 marca 2015 r. odbędą się zapisy dzieci do punktu i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016. Nabór dzieci 3, 4, i 5-letnich (roczniki 2012, 2011, 2010) odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej:

  naborp-k.vulcan.net.pl/gminawolsztyn

  Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji 2015-2016

  2. Zasady rekrutacji dzieci

 • Zapisy do klasy pierwszej - rok szkolny 2015/2016
 • ROK SZKOLNY 2014/2015

                                                                  ROK   SZKOLNY  2014 /2015

   

    *      ROK  SZKOLNY  TRWA  OD  01  WRZEŚNIA  DO  31  SIERPNIA  2015,

    *      ZIMOWA  PRZERWA   ŚWIĄTECZNA  OD  22 -  31  GRUDNIA 2015,

    *      WIOSENNA  PRZERWA  ŚWIĄTECZNA  OD  02- 07  KWIETNIA 2015,

    *     FERIE  ZIMOWE  0D 16 LUTEGO DO 01 MARCA 2015, 

    *     FERIE  LETNIE  OD 28 CZERWCA  DO  31  SIERPNIA 2015.

   UWAGA

  DODATKOWE  DNI  WOLNE  OD  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH:

   

  10 XI  2014     02  I  2015      05  I   2015    05 VI  2015

  / w tych dniach  szkoła zapewnia  zajęcia  opiekuńcze /

 • PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DNIA  21 PAŹDZIERNIKA 2014, ODBĘDZIE  SIĘ  PASOWANIE  DZIECI  NA  UCZNIÓW  KLASY  PIERWSZEJ. UROCZYSTOŚĆ  ROZPOCZNIE  SIĘ  O  GODZINIE 9.00  NA  SALI  WIEJSKIEJ  W   ADAMOWIE.

  ZAINTERESOWANYCH  SERDECZNIE  ZAPRASZAMY.

 • ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY
  28.08.2014

  UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE  NOWEGO  ROKU  SZKOLNEGO   2014/2015 

       ODBĘDZIE   SIĘ

  01  WRZEŚNIA  2014  ROKU  O  GODZINIE 8.00 

   NA   SALI  WIEJSKIEJ   W   ADAMOWIE.

  W niedzielę 31.08.2014 r  o   godzinie  14.00 na sali wiejskiej w  Adamowie  odbędzie  się  msza święta, w intencji wszystkich  dzieci rozpoczynających naukę w nowym  roku  szkolnym.

   

   

 • Zapisy
  01.02.2014

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej

  im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu Szkoły Filialnej w Adamowie informuje,

  że zapisy dzieci do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i Klasy I

  na rok szkolny 2014/2015  odbędą się

  od 03.02.2014 r. do 20.02.2014 r. w sekretariacie szkoły (Adamowo 56)

  w godz. 8.00 - 13.00.

  Karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej

  lub w sekretariacie szkoły od 03.02.2014r.

   

  Dokumenty do pobrania:

  Zaświadczenie o zatrudnieniu

  Wniosek o przyjęcie do przedszkola 

  Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej 

  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

 • TANIEC
  29.11.2013

  W związku z dużym zainteresowaniem  organizacją zajęć tanecznych  na  terenie  szkoły  w  Adamowie informujemy, iż

   

   

   

   

  ZAJĘCIA  POKAZOWE  NA  TERENIE  SZKOŁY  W  ADAMOWIE

   

   

  ODBĘDĄ  SIĘ  W  PIĄTEK 29 LISTOPADA 2013 R  O  GODZINIE 14.00

                                            WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY.

   

  W ZALEŻNOŚCI  OD  ILOŚCI  DZIECI  ZAJĘCIA  BĘDĄ  MOGŁY  ODBYWAĆ  SIĘ   NA  TERENIE  NASZEJ SZKOŁY.

   

   

   

   

   

   

   

  Moduł Statut Szkoły został zmodyfikowany

 • Statut Szkoły
  21.11.2012 Moduł Statut Szkoły został zmodyfikowany
 • Statut Szkoły
  21.11.2012 Moduł Statut Szkoły został zmodyfikowany
 • Nabór dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2012/2013

  Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat!

  Nabór dzieci do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach  podstawowych na rok szkolny 2012/2013, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/379/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wolsztyn ze zmianami, odbywać się będzie                          w okresie od dnia 1 do dnia 29 lutego b.r. i według zasad w niej określonych.

  Do dyspozycji Państwa są miejsca we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez gminę Wolsztyn, punktach przedszkolnych jak również w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Oddziały przedszkolne zlokalizowane w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wolsztyn przeznaczone są dla dzieci w wieku                 6 lat, które mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, ewentualnie dla dzieci pięcioletnich również zobowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, ale tylko w sytuacji wolnych miejsc. W przypadku dzieci pięcioletnich, mają Państwo pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola. Miejsca w oddziałach przedszkolnych w punktach przedszkolnych przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-5 lat.

  Ponadto uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Rodzicom dzieci 6-letnich nadal pozostawiono możliwość wyboru czy ich dziecko ma uczęszczać do szkoły podstawowej jako uczeń klasy I, czy realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

  Jednocześnie informujemy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 sierpnia 2011 roku  uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 205, poz. 1206). Zgodnie z jej zapisami status oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych został zrównany ze statusem oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w przedszkolach publicznych. W związku z powyższym, oddziały te funkcjonować mogą jedynie na podstawie przepisów odnoszących się do innych przedszkoli publicznych działających w naszej gminie, czyli m.in. wspomnianej ustawy o systemie oświaty oraz uchwał Rady Miejskiej regulujących kwestię wnoszenia opłat za przedszkola (Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn) oraz naboru dzieci do wszelkiego rodzaju oddziałów przedszkolnych (Uchwała Nr XLVI/379/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wolsztyn ze zmianami).

  Oferta Gminy Wolsztyn w zakresie świadczenia usług przedszkolnych, zarówno                              w przedszkolach publicznych jak i oddziałach zlokalizowanych w szkołach podstawowych, przewiduje funkcjonowanie oddziałów 5-godzinnych (w Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie, Przedszkolu w Chorzeminie, Przedszkolu w Kębłowie, Przedszkolu w Obrze, Przedszkolu              w Świętnie, Szkole Podstawowej nr 1, nr 3, nr 5 w Wolsztynie i Punktach Przedszkolnych), zgodnie z ustawą o systemie oświaty - bezpłatnych oraz 9,5-godzinnych (w Przedszkolu                nr 1, nr 3 i nr 5 w Wolsztynie, Przedszkolu w Chorzeminie, Szkole Podstawowej nr 1, 3 i 5                  w Wolsztynie) z wyżywieniem – płatnych, zgodnie z wyżej cytowaną Uchwałą Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2011 roku. W związku z tym, tylko w takim zakresie możemy zaproponować Państwu wybór. Podczas zgłaszania dziecka do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, prosimy o deklarację z jakiej formy chcecie Państwo skorzystać.

   

   

  Szanowni Rodzice dzieci w wieku do lat 3!

  Nabór dzieci do oddziałów dla dzieci w wieku do lat 3, zlokalizowanych w Przedszkolu nr 5 w Wolsztynie, będzie się odbywał w bieżącym roku łącznie z naborem dzieci do przedszkoli, tj. w terminie od dnia 1 do 29 lutego, na zasadach obowiązujących w latach ubiegłych.  Uprzejmie informujemy, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wolsztynie w dniu 30 listopada 2011 roku uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Wolsztynie, placówka ta zacznie funkcjonować od dnia 1 września 2012 roku w części budynku Przedszkola nr 5 w Wolsztynie. Jednocześnie informujemy, że zapisy Uchwały                               Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn będą dotyczyły dzieci przedszkolnych w wieku powyżej 3 lat. Natomiast opłata za pobyt dzieci w żłobku zostanie uregulowana osobną uchwałą Rady Miejskiej                            i w stosunku do opłaty obecnie obowiązującej, może ulec zmianie.

   

  W związku z powyższym zgłoszeń dzieci do przedszkoli, punktów przedszkolnych                                     i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych należy dokonywać u dyrektorów przedszkoli lub szkół podstawowych, w następujących terminach:

   

  Przedszkole nr 1 w Wolsztynie, ul. Ogrodowa 1

  pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.30

  ……………………………………………………………………………

  Przedszkole nr 3 w Wolsztynie, ul. Kusocińskiego 2

  pon. – wt. w godz. 8.00 – 16.00

  śr. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

  ……………………………………………………………………………

  Przedszkole nr 5 w Wolsztynie, ul. Komorowska 4

  pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

  …………………………………………………………………………..

  Przedszkole w Chorzeminie

  pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

  …………………………………………………………………………..

  Przedszkole w Kębłowie, ul. Wolsztyńska 19

  pon. – pt. w godz. 8.00 – 13.00

  ……………………………………………………………………………

  Przedszkole w Obrze, ul. Szkolna 19

  01.02.2012 – 10.02.2012 w godz. 8.00 – 17.00

  13.02.2012 – 29.02.2012 w godz. 8.00 – 15.00

  …………………………………………………………………………..

  Przedszkole w Świętnie, ul. Szkolna 3

  pon. – pt. w godz, 8.00 – 9.00 i 12.00 – 14.00

  …………………………………………………………………………..

  Punkt Przedszkolny we Wroniawach, ul. Dworcowa 33

  pon. – pt. w godz. 8.00 – 14.00

  ………………………………………………………………………….

  Punkt Przedszkolny w Starym Widzimiu 24

  pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

  …………………………………………………………………………

  Punkt Przedszkolny w Tłokach 43

  pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.00

  …………………………………………………………………………

  Punkt Przedszkolny w Adamowie 56

  pon. – pt. w godz. 9.00 – 13.00

  …………………………………………………………………………

  Punkt Przedszkolny w Starej Dąbrowie 12a

  pon. – pt. w godz. 8.00 – 13.00

  …………………………………………………………………………

  Punkt Przedszkolny w Karpicku, ul. Wczasowa 5

  pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00

  …………………………………………………………………….

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie, ul. Poniatowskiego 1

  pon. – pt. w godz. 8.00 – 14.00

  …………………………………………………………………….

  Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie, ul. Konopnickiej 1

  wydawanie kart 01 – 02.02.2012 w godz. 8.00 – 16.00

  przyjmowanie kart do 10.02.2012 w godz. 8.00 – 16.00

  ……………………………………………………………………

  Szkoła Podstawowa nr 5 w Wolsztynie, ul. Żegockiego 26

  zapisy 6-latków 01 – 02.02.2012 w godz. 7.00 – 15.00

  zapisy 5-latków 07 – 08.02.2012 w godz. 7.00 – 15.00

   

   

   

  Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji, a w wersji papierowej można ją pobrać we wszystkich przedszkolach, punktach przedszkolnych i szkołach podstawowych.

   

  Wszelkich informacji związanych z naborem dzieci uzyskać można u dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych oraz w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty pod nr tel. 68 347 45 81.

   

   

 •                                                                                                    DNIA  21 listopada  obchodzimy 

                                                ŚWIATOWY DZIEŃ  ŻYCZLIWOŚCI